Skip to main content

Data Analyst Bootcamp

ยินดีต้อนรับสู่ Data Analyst Bootcamp ขั้นตอนการใช้งานข้อมูลภายใน Data Platform มีดังนี้

  1. ดาวโหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

  2. เรียนรู้การใช้งาน Tools

  3. หากติดปัญหาระหว่างการเรียนในหลักสูตร